Statut LMMM

Statutul Ligii Maiștrilor Militari de Marină

Actul de baza de conducere și control

ROMÂNIA

STATUTUL LIGII MAIȘTRILOR MILITARI DE MARINĂ

- CONSTANȚA -

Crezul membrilor Ligii

Cred în datoria de a apăra teritoriul și interesele României în orice situație;

Cred în obligația mea de a respecta cu strictețe legile statului român;

Cred în dreptul la libertate și siguranță al fiecărui cetățean al patriei noastre;

Cred în libertatea de gândire și conștiință, în viața privată și de familie a oricărui om;

Cred că omul trebuie să moară așa cum se naște -liber și egal în demnitate și drepturi.

Să-mi ajute (Dumnezeu, ca această credință să nu dispară niciodată!“

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1: Liga Maiștrilor Militari de Marină este o asociație social-profesională apolitică, neguvernamentală și nonprofit care s-a constituit la data de 16 octombrie 1990, devenind persoană juridică prin Sentința Civilă nr. 10, pronunțată de Judecătoria Constanța la data de 23 ianuarie 1991.

Art.2: Liga Maiștrilor Militari de Marină este continuatoarea de drept a tradiționalei forme de asociere social profesională a maiștrilor militari marinari, al cărei începuturi datează din anul 1928, an în care s-a constituit Cercul Maiștrilor Militari din Divizia de Mare, asociație desființată abuziv de către regimul comunist în anul 1948.

Art.3: Liga Maiștrilor Militari de Marină, în calitatea sa de continuatoare a Cercului Maiștrilor Militari din Divizia de Mare, beneficiază de patrimoniul acestuia, lăsat spre păstrare, folosință și dezvoltare.

Art.4: Liga Maiștrilor Militari de Marină, inscripționată pe tot cuprinsul prezentului statut prin sigla L.M.M.M., are sediul central în Constanța, în orașele port la Dunăre și Marea Neagră având posibilitatea legală de a-și constitui sucursale și filiale.

Art.5: L.M.M.M. se constituie pe o durată de timp nedeterminată, dizolvarea fiind posibilă numai în următoarele situații:

a) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz, atunci când:

  • scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
  • realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
  • când se urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
  • când a devenit insolvabilă

b) prin hotărârea Adunării Generale.

Art.6: În cazul dizolvării asociației impusă de cerințele art. 5, alin. a, stabilirea destinației patrimoniului rămas după lichidare revine organului judecătoresc. În situația dizolvării prin hotărârea adunării generale, destinația patrimoniului va fi stabilită de către aceasta.

Art.7: Deviza Ligii Maiștrilor Militari de Marină este “ONOARE ȘI DEMNITATE“.

Art.8: Simbolurile Ligii Maiștrilor Militari de Marină sunt: drapelul, emblema, imnul și ziua aniversară. Forma, designul, textul inscripționat, textul imnului și partitura acestuia vor fi discutate și aprobate numai de către Adunarea Generală.

Art.9: L.M.M.M. poate să solicite Guvernului României recunoașterea sa ca fiind de utilitate publică, prin “utilitate publică” înțelegându-se orice activitate care se desfășoară în domenii de interes public general sau al unor colectivități.

Art.10: Pe tot parcursul existenței sale, L.M.M.M nu-și va schimba denumirea sub care a fost înregistrată juridic. Orice folosire ilegală a acestei denumiri va intra sub incidența legii, cel (cei) în cauză suportând rigorile acesteia.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LIGII

Art.11: Scopul L.M.M.M. este de a desfășura activități menite să contribuie la stimularea motivației profesionale, dezvoltarea dorinței de performanță și competitivitate, ajutorare interumană, precum și activități ce pot contribui la deconectarea de la stresul vieții.

Prin aceste activități, desfășurate în deplin respect față de lege, se va urmări permanent cultivarea și dezvoltarea nobilului sentiment al camaraderiei profesionale și de armă.

Art.12: Pentru realizarea scopului propus, L.M.M.M. își va coordona activitatea urmărind înde-plinirea următoarelor obiective:

a)    Popularizarea faptelor de arme și a realizărilor de excepție pe linie profesională a membrilor asociați, precum și a persoanelor ce nu dețin această calitate, dar, prin sprijinul pe care îl oferă, demonstrează că au înțeles și apreciază scopul Ligii. Popularizarea se va face prin activități specifice, mediatizate atât prin propria publicație, cât și prin publicațiile centrale sau locale.

b)    Promovarea relațiilor de camaraderie cu maiștrii militari, subofițerii, militarii voluntari și personalul contractual civil aflați în serviciul altor arme din Armata României, cu persoanele care își desfășoară activitatea în afara cadrului militar - fie activi, fie pensionari - precum și cu alte organizații neguvernamentale și apolitice locale și din teritoriu.

c)    Promovarea relațiilor de camaraderie cu maiștrii militari și subofițerii aflați în serviciul armatelor altor state, prin discuții pe teme marinărești, tehnice, precum și prin organizarea unor activități culturale și turistice;

d)    Atitudine fermă față de acei membri care, sub diverse forme, încalcă normele prevăzute în statutul ligii, mergând până la excluderea acestora din asociație;

e)    Instituirea premiului „M.M.pr. STAN DUMITRU“, camarad de armă și profesie căzut la datorie pe timpul evenimentelor din decembrie 1989, premiu ce se va acorda anual șefului promoției Școlii Militare de Maiștri Militari “Am. Ion Murgescu” a Forțelor Navale Române;

f)     Instituirea premiului „M.M.pr. MIRON DOMNARU” - primul președinte al L.M.M.M. - ce se va acorda anual unui membru al Ligii, care s-a distins atât prin activitatea depusă în cadrul asociației, cât și prin profesionalism și comportament civic exemplar.

g)    Organizarea de concursuri pe teme tehnice, marinărești, cultură generală și sportive, atribuind câștigătorilor premii în bani și obiecte purtătoare ale însemnelor Ligii;

h)      Constituirea cercurilor aplicative și a unei asociații sportive cu specific tehnic marinăresc, la care să participe, cu precădere, membrii asociației și familiile acestora;

i)      Organizarea unor activități sportive, de club, agrement, pescuit sportiv etc., participanți fiind, în primul rând, membrii asociați;

j)      Organizarea de seri distractive (baluri, aniversări, revelioane etc.) la care, pe lângă membrii asociați, pot participa și alte persoane.

k)    Constituirea unui sistem financiar destinat întrajutorării camaraderești, bugetul acestuia formându-se prin perceperea unei cotizații aparte față de cea achitată lunar în calitate de membru al Ligii.

CAPITOLUL III

MEMBRI - DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

Art.13: Calitatea de membru al L.M.M.M. o poate dobândi orice persoană fizică, indiferent de statutul său profesional și locul desfășurării activității. Aderarea la această formă de asociere se face benevol, iar perioada de rămânere în cadrul asociației va fi la latitudinea fiecărui membru aderent.

Art.14: Membrii L.M.M.M au calitatea de membri asociați, aici regăsindu-se:

a) maiștri militari de marină veterani de război, care au făcut sau nu parte din Cercul Maeștrilor Militari din Divizia de Mare sau Divizia de Dunăre;

b) ofițeri și subofițeri veterani de război, indiferent de arma în care au activat;

c) maiștri militari, subofițeri, ofițeri, activi sau pensionari, indiferent de arma în care au activat;

d) soldați și gradați voluntari;

e) elevi ai Școlii Militare de Maiștri a Forțelor Navale;

f) personal contractual civil din unitățile militare sau din societatea civilă;

g) persoane fizice, care prin fapte considerate meritorii (donații, sponsorizări etc.) susțin scopul și obiectivele L.M.M.M.;

h) membrii familiilor tuturor categoriilor profesionale enumerate, cu precizarea că cei care au vârsta mai mică de 18 ani vor avea statutul de membri asociați simpatizanți juniori.

Art.15: Persoanele care se regăsesc în actul juridic de constituire a L.M.M.M., dețin calitatea de membri asociați fondatori.

Art.16: Categoria persoanelor care se regăsesc la art. 14 alineatele: « a », « b » și « g », reprezintă categoria membrilor asociați de onoare, această calitate fiind acordată de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

Art.17: Persoana care solicită obținerea calității de membru asociat are obligația de a cunoaște și respecta prevederile Statutului L.M.M.M.

În privința modalității de obținere a respectivei calități, solicitantul, recomandat de cel puțin un membru asociat, completează o cerere tip, document ce va fi discutat în cadrul Consiliului Director, rezoluția fiind comunicată solicitantului într-un termen foarte scurt (de regulă după înregistrarea cererii de înscriere). Dacă rezoluția este pozitivă, solicitantul va achita, pe bază de chitanță fiscală, suma ce reprezintă cotizația pe luna în curs, precum și suma solicitată pentru eliberarea legitimației. Din momentul achitării sumei de bani stabilite, persoana respectivă va fi luată în evidență ca membru asociat.

Art.18: Membrii asociați ai L.M.M.M., mai puțin membri asociați de onoare, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale și membrii asociați simpatizanți juniori, au obligația de a achita lunar (sau, dacă doresc acest lucru, anticipat, dar pentru o perioadă de timp nu mai mare de 12 luni calendaristice) o sumă percepută de către asociație drept cotizație, sumă nerambursabilă la ieșirea oricăruia dintre membri asociați din efectivul Ligii.

Cuantumul acestei sume se stabilește numai de către Adunarea Generală, și va avea caracter unic pentru toți membri asociați plătitori. La plata cotizației nu se admite, decât absolut motivat, o întârziere mai mare de 3 luni calendaristice, dar în niciun caz întârzierea, cât ar fi de motivată, nu poate depăși 6 luni calendaristice. În cazul nerespectării acestor precizări, cel în cauză va fi sancționat prin excluderea din efectivul asociației.

Art.19: Fiecare persoană, după ce a obținut calitatea de membru asociat, va primi din partea secretariatului Ligii legitimația și insigna asociației. Nu primesc asemenea obiecte - simbol elevii Școlii Militare de Maiștri a Forțelor Navale, precum și membri asociați simpatizanți juniori.

Art.20: Membrii L.M.M.M., indiferent de calitatea statutară, au următoarele îndatoriri:

a) să achite cotizația la termenele stabilite;

b) să fie loiali Ligii, acționând, după aptitudini și pricepere, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite a contribui la realizarea scopului;

c) să păstreze și să acționeze pentru păstrarea armoniei de grup, respectând întru-totul principiile camaraderiei;

d) să țină cont de personalitatea fiecărui om cu care intră în contact, fie că acesta este o persoană fizică, fie că aparține sau reprezintă o persoană juridică.

Art.21: Membrii asociați ai L.M.M.M. au următoarele drepturi:

a) aleg și pot fi aleși în organele conducătoare ale L.M.M.M.;

b) hotărăsc asupra modului de desfășurare a activităților Ligii și folosirii patrimoniului acesteia;

c) solicită revocarea anumitor persoane din con-ducerea Ligii, atunci când consideră că acestea nu-și îndeplinesc atribuțiile funcției ocupate;

d) au acces la toate informațiile referitoare la viața internă a asociației și pot participa la toate activitățile acesteia.

Art.22: Elevii Școlii Militare de Maiștri a Forțelor Navale, precum și membrii asociați simpatizanți juniori nu pot fi aleși în organele conducătoare ale Ligii și nu au drept de vot, chiar dacă participă la Adunarea Generală sau la alte întruniri unde se iau diverse hotărâri.

CAPITOLUL IV

PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU ASOCIAT AL L.M.M.M.

Art.23: Calitatea de membru asociat al L.M.M.M. se poate pierde în următoarele situații:

a) excluderea datorată lipsei de profesionalism sau comportament civic dezonorant;

b) excluderea datorată nerespectării normelor statutare, refuzul de a plăti cotizația sau întârzieri în plata acesteia, conform prevederilor art. 18;

c) retragerea la cerere.

Art.24: Pierderea calității de membru asociat prin excludere, așa cum prevede art. 23 alineatele “a” și “b”, se produce după discutarea fiecărui caz în parte în cadrul Consiliului Director, hotărârea acestui organ conducător fiind luată cu majoritatea simplă de voturi.

Art.25: Renunțarea, prin retragere benevolă, la calitatea de membru asociat al este un act de voință unilaterală a celui în cauză. Ca atare, solicitantul, personal, va primi, fără restricții, acceptul din partea Consiliului Director.

Art.26: Momentul ieșirii din evidența asociației, indiferent de modul producerii, se consideră a fi prima zi a lunii în care s-a hotărât acest lucru.

Art.27: În oricare dintre situațiile ce conduc la pierderea calității de membru, persoana în cauză va preda legitimația. în cazul când, din diverse motive, legitimația nu a fost predată la secretariat, aceasta se declară nulă prin neprezentare, fapt ce se va consemna în registrul de evidență.

Art.28: Prejudiciul moral sau material adus Ligii de către oricare dintre persoanele ce dețin sau nu calitatea de membru, atrage după sine excluderea din asociație (dacă are această calitate), răspunderea materială și penală conform legilor în vigoare.

Art.29: În toate situațiile prevăzute de art. 24, care au ca efect pierderea calității de membru, cel în cauză nu beneficiază de rambursarea sumelor achitate drept cotizație și obținere de legitimație.

Art.30: Elevii Școlii de Maiștri Militari a Forțelor Navale, care prin liberă aderare au obținut calitatea de membri asociați ai L.M.M.M, pierd această calitate la momentul absolvirii. Revenirea în efectivul Ligii, este posibilă doar după completarea unei noi cereri de înscriere.

CAPITOLUL V

ORGANIZARE, CONDUCERE ȘI CONTROL

Art.31: Organele de conducere și control ale L.M.M.M. sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Comisia de cenzori.

Art.32: Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociați. Adunarea Generală se întrunește, obligatoriu, la termenul stabilit de către legislația în vigoare, dar poate fi convocată în regim de urgență de către Consiliul Director, atunci când acest organ de conducere consideră întrunirea membrilor asociați ca absolut necesară.

Art.33: Competența Adunării Generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a bilanțului contabil;

c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori;

e) înființarea de sucursale și filiale;

f) modificarea actului constitutiv și a statutului;

g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

h) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut;

i) atribuirea (dar și ridicarea) titlului de președinte de onoare.

Art.34:Titlul de președinte de onoare al se acordă de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

Persoana propusă trebuie să fi deținut funcția de președinte al Ligii, funcție în care să se fi remarcat prin realizări de excepție la nivel asociație, realizări ce îl recomandă, pe mai departe, ca un demn reprezentant al L.M.M.M.

Titlul de președinte de onoare nu poate fi deținut de două persoane în aceiași perioadă de timp.

Art.35: Hotărârile Adunării Generale se iau prin votul majorității simple. Acestea sunt obligatorii chiar și pentru membri asociați care nu au luat parte la ședința Adunării Generale sau au votat împotrivă.

Dacă anumite hotărâri sunt considerate a fi contrare normativelor legale, contrare actului constitutiv și statutului, pot fi atacate în justiție atât de membrii asociați prezenți la Adunarea Generală care au votat împotrivă și au cerut să se insereze poziția lor în procesul - verbal, cât și de către cei care nu au fost prezenți, termenul fiind de 15 zile de la data desfășurării ședinței.

Art.36: Adunarea Generală alege președintele L.M.M.M. și Consiliul Director al acesteia pe funcții prin votul majorității simple, vot exprimat în secret. Mandatul Președintelui L.M.M.M. și al Consiliului Director are durata de 4 ani. Pentru oricare funcție din componența Consiliului Director va funcționa instituția interimatului până la prima Adunare Generală ordinară, dar nu mai mult de un an.

Art. 37: Membrii asociați care doresc să facă parte din Consiliul Director au acest drept, și pot deveni membri ai Consiliului respectând cerințele prezentului statut, astfel:

a) depunerea personală a candidaturii, specificând și funcția ale cărei atribuții consideră că le poate îndeplini;

b) depunerea candidaturii la propunerea grupurilor profesionale.

Dacă numărul celor care și-au exprimat dorința de a face parte din Consiliul Director este mai mare cu 10 persoane decât numărul dinainte stabilit, atunci selecția candidaților se va face de către Consiliul Director în exercițiu, criteriile de selecție fiind următoarele: vechimea în asociație, calitățile profesionale și de lider de grup, precum și gradul de participare la acțiunile și activitățile asociației.

Depunerea de candidaturi se va finaliza cu cel mult 15 zile înaintea convocării Adunării Generale.

Art. 38: Componența Consiliului Director este:

1. Președinte (președinte ligă)

2. Prim-vicepreședinte

3. Vicepreședinte I

4. Vicepreședinte II

5. Vicepreședinte III

6. Secretar

7. Consilier juridic

8. Membri

În privința membrilor, aceștia sunt doar validați prin votul la vedere al Adunării Generale, întrucât ei au calitatea de reprezentanți și sunt aleși de grupurile membrilor asociați, după cum urmează:

1.    la un număr de 5 - 30 membri, 2 reprezentanți;

2.    la un număr de 30 - 60 membri, 4 reprezentanți;

3.    la  un  număr de  peste 60  membri, 7 reprezentanți.

Segmentul profesional lucrativ care nu întrunește numărul de 5 membri, va fi reprezentat în Consiliul Director de către cel mai apropiat segment care are reprezentanță în respectivul organ conducător.

Revocarea oricăruia dintre membri reprezentanți ai grupurilor profesionale aparține doar celor care i-au mandatat să-i reprezinte în Consiliul Director, și poate avea loc oricând, fără a fi nevoie de votul Adunării Generale.

În componența Consiliului Director al L.M.M.M., având statutul de membrii, se vor regăsi și președinții filialelor/sucursalelor.

Art.39: Persoanele care dețin funcțiile de contabil, casier etc., nu fac parte din Consiliul Director. Cu aceste persoane, dacă sunt salarizate, se perfectează un contract prin care se stabilește relația dintre angajat și angajator, așa cum este prevăzută prin lege.

Art.40: în ceea ce privește alegerea persoanelor ce vor ocupa funcțiile din Consiliul Director prevăzute la art. 38, pozițiile 1-7, obligatoriu se va avea în vedere următoarele:

A: Președinte (președinte L.M.M.M.)

Persoana aleasă trebuie să posede calități manageriale precum și calitățile necesare unui lider de grup, să provină din rândul membrilor asociați cu statutul social de pensionar, dar care să fi activat profesional în calitate de maistru militar de marină. Președintele Consiliului Director, poate fi reales de către Adunarea Generală (adică își depune candidatura) cu încă un mandat de patru ani, dar nu mai mult.

Președintele nu poate fi revocat decât de Adunarea Generală. Consiliul Director poate suspenda președintele din funcție pe motive bine întemeiate, dar nu mai mult de 6 luni calendaristice, sau îi poate aproba acestuia cererea scrisă de demisie, dacă aceasta este voința expresă și definitivă a celui în cauză.

B: Prim-vicepreședinte

În funcția de prim-vicepreședinte se recomandă a fi ales un membru asociat pensionar, persoană cu reale calități manageriale care îi pot servi la preluarea unui eventual interimat sau la accederea în funcția de președinte, dacă va dori să candideze.

C: Vicepreședinte I, II și III

Pentru ocuparea acestor funcții se recomandă ca vicepreședinții I, II și III să aibă statutul social de cadru militar activ.

D: Secretar

Funcția de secretar poate fi ocupată de oricare dintre membrii asociați, fie activ profesional, fie pensionar, la selecție avându-se în vedere cunoștințele sale în domeniul lucrului cu documente și, dacă este posibil, să aibă deprinderi în folosirea computerului.

E: Consilier juridic

Pentru funcția de consilier juridic se va avea în vedere ca persoana ce dorește să încadreze această funcție, să aibă studii în domeniul juridic.

Art.41: La expirarea mandatului de 4 ani acordat persoanelor care ocupă funcțiile prevăzute în conți-nutul art. 38, acestea își pot depune candidatura la noile alegeri ori de câte ori doresc, cu excepția persoanei care a deținut funcția de președinte. Această persoană mai poate candida pe funcția de președinte doar o singură dată, după consumarea primului mandat de 4 ani.

Art.42: Întrunirea Consiliului Director se face, obligatoriu, o dată pe lună, dar dacă situația o impune, Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar. Pentru a asigura operativitate, având în vedere faptul că la sediul Ligii programul se desfășoară în mai toate zilele săptămânii, problemele curente, precum și hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director se vor îndeplini de către persoanele ce dețin funcțiile prevăzute la art. 38 pct. 1-7, urmând ca în prima ședință de lucru a Consiliului Director, membrii acestuia să fie informați despre activitatea depusă de către respectivele persoane în perioada dintre cele două ședințe de consiliu.

Art. 43: În exercitarea competenței sale, Consiliului Director îi revin următoarele atribuții:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul cu privire la acțiunile și activitățile Ligii;

b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

c) asigură relațiile Ligii cu persoanele fizice sau juridice, guvernamentale sau neguvernamentale locale, din teritoriu sau din afara acestuia, stabilind raporturi de colaborare și parteneriat în deplin respect față de legislația în vigoare;

d) hotărăște asupra schimbării adresei sediului asociației, comunicând în timp oportun organelor judecătorești acest lucru;

e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

Art. 44: Comisia de cenzori se alcătuiește dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat.

Art. 45: Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;

b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

c) poate participa la ședințele Consiliului Director, tară drept de vot;

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

Art. 46: Activitatea L.M.M.M. se desfășoară sub directa coordonare a Consiliului Director, folosindu-se 7 Secții de lucru, după cum urmează:

1.    Secția 1: Pregătire tehnică, informare și documentare;

2.    Secția 2: Propagandă și cultură;

3.    Secția 3: Protecție socială;

4.    Secția 4: Protocol;

5.    Secția 5: Sport - agrement - turism;

6.    Secția 6: Reclamații - sugestii - propuneri;

7.    Secția 7: Cercuri tehnic - aplicative.

Atribuțiile și responsabilitățile fiecărei Secții de lucru, se stabilesc prin Regulamentul de funcționare a Consiliului Director

CAPITOLUL VI

SUCURSALE ȘI FILIALE - ORGANIZARE ȘI CONDUCERE

Art.47: Conform celor precizate prin conținutul art. 4, L.M.M.M își poate constitui sucursale și filiale în orașele port la Dunăre și Marea Neagră, exceptând localitatea în care funcționează sediul central. în orașele port stabilite nu se poate constitui decât o singură sucursală sau o singură filială.

Art.48: Sucursala se constituie prin hotărârea Adunării Generale, aceasta desfășurând activitățile date în competența ei de către asociație.

Art.49:Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a asociației, numărul minim de membri fiind de 3. Filiala, fiind o entitate cu personalitate juri-dică, poate încheia, în nume propriu, acte juridice în condițiile stabilite de asociație prin actul constitutiv al filialei. Ea poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama asociației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al asociației.

Pentru a-și dobândi propria personalitate juridică, filiala trebuie să se înscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor, respectând în totalitate normele juridice în vigoare.

Art.50: După adunarea de constituire, Consiliul Director al filialei (sucursalei) este obligat să prezinte în termen de 10 zile Consiliului Director al L.M.M.M., următoarele documente:

a) copie după procesul verbal de constituire;

b) tabel cu persoanele alese în Consiliul Director al filialei (sucursalei), specificând în dreptul fiecăruia funcția ocupată;

c) tabel nominal cu persoanele aflate în evidență la constituire, din care să reiasă categoria social-profesională a fiecăreia.

Art.51: Consiliul Director al L.M.M.M., după studierea documentelor primite, confirmă sau infirmă constituirea filialei (sucursalei). Confirmarea constituirii se finalizează prin înmânarea președintelui Consiliului Director al filialei (sucursalei) a ștampilei specifice filialei (sucursalei), precum și a documentelor de lucru strict necesare.

Art.52: Filiala (sucursala) L.M.M.M. are proprie autonomie, dar toate acțiunile sale se vor desfășura în baza Statutului Ligii, document juridic care, indiferent de situație, nu poate fi încălcat.

Art.53: Organele de conducere ale filialei (sucursalei) sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Comisia de Cenzori.

Art.54: Normele prevăzute de Statutul L.M.M.M. care fac referire la atribuțiile Adunării Generale (art. 33), precum și la atribuțiile Comisiei de cenzori (art. 45) sunt aceleași și pentru filiale (sucursale).

Art. 55: Consiliul Director al filialei (sucursalei) se alege pentru un mandat de patru ani, având atribuții identice cu cele prevăzute prin conținutul art. 43 din prezentul Statut.

În privința componenței Consiliului Director, aceasta este:

1.    președinte;

2.    prim-vicepreședinte;

3.    vicepreședinte I, II și III;

4.    secretar,

5.    membri (numărul membrilor se stabilește în funcție de numărul segmentelor generatoare de membri cotizanți, respectând normele prevăzute de Statut).

Pentru oricare funcție din componența Consiliului Director va funcționa instituția interimatului până la prima Adunare Generală ordinară, dar nu mai mult de un an.

Art.56: Alegerea și atribuțiile Comisiei de cenzori, sunt stipulate prin conținutul articolelor 44 și 45 din prezentul Statut.

Art.57:Patrimoniul filialei (sucursalei) se compune din bunurile mobile și imobile, precum și din bugetul financiar format din:

a) cotizația achitată în fiecare lună de către membrii asociați;

b) sume provenite din subscripții, donații și sponsorizări;

c) sume obținute din taxele percepute de la cursurile organizate și desfășurate de către Ligă, asociația punând la dispoziție atât spațiul, cât și bunurile materiale solicitate;

d) sumele obținute din închirieri de spațiu, rămase după achitarea impozitelor și datoriilor către stat sau alte organisme private.

Nu intră în patrimoniul filialei (sucursalei) sumele provenite din cotizațiile depuse lunar pentru fondul financiar destinat Sistemului de întrajutorare camaraderească.

Art.58: În cazul întreruperii activității prin dizolvare, patrimoniul filialei (sucursalei) va fi dirijat conform prevederilor art. 6 din prezentul Statut.

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL L.M.M.M. - CONSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE

Art.59: Patrimoniul L.M.M.M. se compune din bunurile mobile și imobile, precum și din bugetul financiar format din:

a) cotizația achitată în fiecare lună de către membrii asociați;

b) sume provenite din subscripții, donații și sponsorizări;

c) sume obținute din taxele percepute de la cursurile organizate și desfășurate de către Ligă, asociația punând la dispoziție atât spațiul, cât și bunurile materiale solicitate;

d) sumele obținute din închirieri de spațiu, rămase după achitarea impozitelor și datoriilor către stat sau alte organisme private. Nu intră în patrimoniul Ligii sumele provenite din cotizațiile depuse lunar pentru fondul financiar destinat Sistemului de întrajutorare camaraderească.

Art.60: Sumele folosite pentru investiții sau diverse cheltuieli necesare desfășurării activităților sunt suportate din fondul financiar format din: cotizația de membru al Ligii, donații, sponsorizări, închirieri de spații locuibile și taxe cursuri tehnic- aplicative.

Investițiile și cheltuielile ocazionate de diverse acțiuni și activități vor fi aprobate de către Adunarea Generală, iar în perioada dintre două Adunări Generale ordinare, de către Consiliul Director, acest organ urmând a justifica, cu documente, atât necesitatea folosirii sumelor în cauză, cât și modul cum au fost acestea folosite.

Art. 61: Documentele contabile (balanțe, dări de seamă etc.) solicitate de către organele în drept, așa cum prevede legislația în vigoare, se vor întocmi și preda la termenii stabiliți prin lege și hotărâri guvernamentale. Persoanele în responsabilitatea cărora se află întocmirea documentelor financiar - contabile vor reflecta cu realism și deplină corectitudine activitatea financiar-contabilă a Ligii, precum și a filialelor (sucursalelor) sale.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art.62: L.M.M.M. se supune în totalitate legislației române cu privire la asociații și fundații. Orice modificare operată de către Adunarea Generală asupra prezentului Statut, obligatoriu va fi adusă la cunoștința organelor judecătorești care au atribuit Ligii statutul de persoană juridică.

Art.63: Toate documentele ce urmează a fi emise de asociație vor fi discutate și aprobate de către Consiliul Director, acestea neavând valabilitate dacă lipsesc: antetul, semnătura președintelui sau a înlocuitorului acestuia, precum și amprenta ștampilei asociației.

În cazul documentelor emise de către filială/sucursală, documente prin care Liga sau (filiala/sucursala) se consideră angajate, indiferent de problematica abordată, acestea, pe lângă semnătura președintelui Consiliului Director al filialei/sucursalei, vor fi semnate și de către președintele L.M.M.M. Lipsa semnăturii președintelui Ligii, a antetului și a amprentei ștampilei L.M.M.M. fac ca respectivele documente să nu aibă valabilitate.

Art.64 Liga Maiștrilor Militari de Marină nu aderă la nici o altă organizație obștească, nu fuzionează cu o altă asociație, indiferent de forma și scopul acesteia, având doar posibilitatea de a colabora cu acestea, respectând, în totalitate, prevederile prezentului Statut.

Art.65: Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, dar numai după ce proiectul privind modificările este discutat și aprobat de către Adunarea Generală a membrilor asociați.

 

Conținutul prezentului statut a fost aprobat de către Adunarea Generală extraordinară a membrilor Ligii Maiștrilor Militari de Marină, întrunită în plen la data de 17.11.2007.

 

PREȘEDINTE L.M.M.M. M.m.pr (rtg.)

GRIGORE Drinel

 

 

 

image description