• Foto-2

  • - CRED în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie. -

  • - CRED în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român. -

  • - CRED în dreptul la libertate şi siguranţă a fiecărui cetăţean al patriei noastre. -

  • - CRED în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om. -

  • - CRED că omul trebuie să moară aşa cum s-a născut - liber şi egal în demnitate şi drepturi. -

  • - Să-mi ajute Dumnezeu ca această credinţă să nu dispară niciodată. -

Statut

STATUTUL LIGII MAIŞTRILOR MILITARI DE MARINĂ

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1: Liga Maiştrilor Militari de Marină asociaţie socio – profesională apolitică, neguvernamentală şi nonprofit s-a constituit la data de 16 octombrie 1990, devenind persoană juridică prin Sentinţa Civilă nr. 10, pronunţată de Judecătoria Constanţa la data de 23 ianuarie 1991.

Art.2: Liga Maiştrilor Militari de Marină este continuatoarea de drept a tradiţionalei forme de asociere socio-profesională a maiştrilor militari marinari, al cărei începuturi datează din anul 1928, an în care s-a constituit Cercul Maiştrilor Militari din Divizia de Mare, asociaţie desfiinţată abuziv de către regimul comunist în anul 1948.

Art.3: Liga Maiştrilor Militari de Marină, în calitatea sa de continuatoare a Cercului Maiştrilor Militari din Divizia de Mare, beneficiază de patrimoniul acestuia, lăsat spre păstrare, folosinţă şi dezvoltare.

Art.4: Liga Maiştrilor Militari de Marină, inscripţionată pe tot cuprinsul prezentului statut prin sigla L.M.M.M., are sediul central în Constanţa, în oraşele port la Dunăre şi Marea Neagră având posibilitatea legală de a-şi constitui sucursale şi filiale.

Art.5: L.M.M.M. se constituie pe o durată de timp nedeterminată, dizolvarea fiind posibilă numai în următoarele situaţii:

a)prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz, atunci când:

-scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicit sau contrar ordinei publice;

-realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinei publice;

-când se urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

-când a devenit insolvabilă.

b)prin hotărârea adunării generale.

Art.6: În cazul dizolvării asociaţiei impusă de cerinţele art.5, alin. a, stabilirea destinaţiei patrimoniului rămas după lichidare revine organului judecătoresc. În situaţia dizolvării prin hotărârea adunării generale, destinaţia patrimoniului va fi stabilită de către aceasta.

Art.7: Deviza L.M.M.M. este “ONOARE ŞI DEMNITATE “.

Art.8: Simbolurile L.M.M.M. sunt: drapelul, emblema, imnul şi ziua aniversară. Forma, designul, textul inscripţionat, textul şi partitura imnului vor fi discutate şi aprobate numai de către adunarea generală.

Art.9: L.M.M.M. poate să solicite Guvernului României recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publică, prin “utilitate publică”înţelegându-se orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.

Art.10: Pe tot parcursul existenţei sale, L.M.M.M nu-şi va schimba denumirea sub care a fost înregistrată juridic. Orice folosire ilegală a acestei denumiri va intra sub incidenţa legii, cel (cei) în cauză suportând rigorile acesteia.

Capitolul II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LIGII

Art.11: Scopul L.M.M.M. este de a desfăşura activităţi menite să contribuie la stimularea motivaţiei profesionale, dezvoltarea dorinţei de performanţă şi competitivitate, ajutorare interumană, precum şi activităţi ce pot contribui la deconectarea de la stresul vieţii.

Prin aceste activităţi, desfăşurate în deplin respect faţă de lege, se va urmări permanent cultivarea şi dezvoltarea nobilului sentiment al camaraderiei profesionale şi de armă.

Art.12: Pentru realizarea scopului propus, L.M.M.M. îşi va coordona activitatea urmărind îndeplinirea următoarelor obiective:

A:Popularizarea faptelor de arme şi a realizărilor de excepţie pe linie profesională ale membrilor asociaţi, precum şi ale persoanelor ce nu deţin această calitate, dar care, prin sprijinul pe care îl oferă, demonstrează că au înţeles şi apreciază scopul ligii. Popularizarea se va face prin activităţi specifice, mediatizate atât prin propria publicaţie, cât şi prin publicaţiile centrale sau locale;

B:Promovarea relaţiilor de camaraderie cu maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii gradaţi voluntari şi personalul contractual civil aflaţi în serviciul altor arme din Armata României, cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea în afara cadrului militar – fie activi, fie pensionari – precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale şi apolitice locale şi din teritoriu;

C:Promovarea relaţiilor de camaraderie cu maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în serviciul armatelor altor state, prin discuţii pe teme marinăreşti, tehnice, precum şi prin organizarea unor activităţi culturale şi turistice;

D:Atitudine fermă faţă de acei membri care, sub diverse forme, încalcă normele prevăzute în statutul ligii, mergând până la excluderea acestora din asociaţie;

E:Instituirea premiului “M.M.pr. STAN DUMITRU”, camarad de armă şi profesie căzut la datorie pe timpul evenimentelor din decembrie 1989, premiu ce se va acorda anual şefului promoţiei Şcolii Militare de Maiştri Militari “Am. Ion Murgescu” a Forţelor Navale Române;

F:Instituirea premiului „M.M.pr. MIRON DOMNARU” – primul preşedinte al L.M.M.M. – ce se va acorda anual unui membru al Ligii care s-a distins atât prin activitatea depusă în cadrul asociaţiei, cât şi prin profesionalism şi comportament civic exemplar;

G:Organizarea de concursuri pe teme tehnice, marinăreşti, cultură generală şi sportive, atribuind câştigătorilor premii în bani şi obiecte purtătoare ale însemnelor ligii;

H:Constituirea cercurilor aplicative şi a unei asociaţii sportive cu specific tehnico-marinăresc, la care să participe, cu precădere, membrii asociaţiei şi familiile acestora;

I:Organizarea unor activităţi sportive, de club, agrement, pescuit sportiv etc., participanţi fiind, în primul rând, membrii asociaţi;

J:Organizarea de seri distractive (baluri, aniversări, revelioane etc.) la care, pe lângă membrii asociaţi, pot participa şi alte persoane;

K:Constituirea unui sistem financiar destinat întrajutorării camaradereşti, bugetul acestuia formându- se prin perceperea unei cotizaţii aparte faţă de cea achitată lunar în calitate de membru asociat al ligii.

Capitolul III

MEMBRI – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.13: Calitatea de membru al L.M.M.M. o poate dobândi orice persoană fizică, indiferent de statutul său profesional şi locul desfăşurării activităţii. Aderarea la această formă de asociere se face benevol, iar perioada de rămânere în cadrul asociaţiei va fi la latitudinea fiecărui membru aderent.

Art.14: Membrii L.M.M.M au calitatea de membri asociaţi, aici regăsindu-se:

a)maiştri militari de marină veterani de război care au făcut sau nu parte din Cercul Maeştrilor Militari din Divizia de Mare sau Divizia de Dunăre;

b)ofiţeri şi subofiţeri veterani de război, indiferent de arma în care au activat;

c)maiştri militari, subofiţeri, ofiţeri, activi sau pensionari, indiferent de arma la care activează sau au activat;

d)soldaţi şi gradaţi voluntari;

e)elevi ai Şcolii Militare de Maiştri a Forţelor Navale;

f)personal contractual civil din unităţile militare sau din societatea civilă;

g)persoane fizice care prin fapte considerate meritorii (donaţii, sponsorizări etc.) susţin scopul şi obiectivele L.M.M.M.;

h) membrii familiilor tuturor categoriilor profesionale enumerate, cu precizarea că cei care au vârsta mai mică de 18 ani vor avea statutul de membri asociaţi simpatizanţi juniori.

Art.15: Persoanele care se regăsesc în actul juridic de constituire a L.M.M.M., deţin calitatea de membri asociaţi fondatori.

Art.16: Categoria persoanelor care se regăsesc la art. 14 alineatele: « a », « b » şi « g », reprezintă categoria membrilor asociaţi de onoare, această calitate fiind acordată de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

Art.17: Persoana care solicită obţinerea calităţii de membru asociat are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului L.M.M.M.

În privinţa modalităţii de obţinere a respectivei calităţi, solicitantul, recomandat de cel puţin un membru asociat, completează o cerere tip, document ce va fi discutat în cadrul Consiliului Director, rezoluţia fiind comunicată solicitantului într-un termen foarte scurt (de regulă după înregistrarea cererii de înscriere). Dacă rezoluţia este pozitivă, solicitantul va achita, pe bază de chitanţă fiscală, suma ce reprezintă cotizaţia pe luna în curs, precum şi suma solicitată pentru eliberarea legitimaţiei. Din momentul achitării sumei de bani stabilite, persoana respectivă va fi luată în evidenţă ca membru asociat.

Art.18: Membrii asociaţi ai L.M.M.M., mai puţin membri asociaţi de onoare, elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale şi membrii asociaţi simpatizanţi juniori, au obligaţia de a achita lunar (sau, dacă doresc acest lucru, anticipat, dar pentru o perioadă de timp nu mai mare de 12 luni calendaristice) o sumă percepută de către asociaţie drept cotizaţie, sumă nerambursabilă la ieşirea oricăruia dintre membri asociaţi din efectivul ligii.

Cuantumul acestei sume se stabileşte numai de către Adunarea Generală, şi va avea caracter unic pentru toţi membri asociaţi plătitori. La plata cotizaţiei nu se admite, decât absolut motivat, o întârziere mai mare de 3 luni calendaristice, dar în nici un caz întârzierea, cât ar fi de motivată, nu poate depăşi 6 luni calendaristice. În cazul nerespectării acestor precizări, cel în cauză va fi sancţionat prin excluderea din efectivul asociaţiei.

Art.19: Fiecare persoană, după ce a obţinut calitatea de membru asociat, va primi din partea secretariatului ligii legitimaţia şi insigna asociaţiei. Nu primesc asemenea obiecte – simbol elevii Şcolii Militare de Maiştri a Forţelor Navale, precum şi membri asociaţi simpatizanţi juniori.

Art.20:Membrii L.M.M.M., indiferent de calitatea statutară, au următoarele îndatoriri:

a)să achite cotizaţia la termenele stabilite;

b)să fie loiali ligii, acţionând, după aptitudini şi pricepere, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite a contribui la realizarea scopului;

c)să păstreze şi să acţioneze pentru păstrarea armoniei de grup, respectând întru-totul principiile camaraderiei;

d)să ţină cont de personalitatea fiecărui om cu care intră în contact, fie că acesta este o persoană fizică, fie că aparţine sau reprezintă o persoană juridică.

Art. 21: Membrii asociaţi ai L.M.M.M. au următoarele drepturi:

a)aleg şi pot fi aleşi în organele conducătoare ale L.M.M.M.;

b)hotărăsc asupra modului de desfăşurare a activităţilor ligii şi folosirii patrimoniului acesteia;

c)solicită revocarea anumitor persoane din conducerea ligii, atunci când consideră că acestea nu-şi îndeplinesc atribuţiile funcţiei ocupate;

d)au acces la toate informaţiile referitoare la viaţa internă a asociaţiei şi pot participa la toate activităţile acesteia.

Art. 22: Elevii Şcolii Militare de Maiştri a Forţelor Navale, precum şi membrii asociaţi simpatizanţi juniori nu pot fi aleşi în organele conducătoare ale ligii şi nu au drept de vot atunci când participă la adunarea generală sau la alte întruniri unde se iau diverse hotărâri.

Capitolul IV

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU ASOCIAT AL L.M.M.M.

Art. 23: Calitatea de membru asociat al L.M.M.M. se poate pierde în următoarele situaţii:

a)excluderea datorată lipsei de profesionalism sau comportament civic dezonorant;

b)excluderea datorată nerespectării normelor statutare, refuzul de a plăti cotizaţia sau întârzieri în plata acesteia, conform prevederilor art. 18;

c)retragerea la cerere.

Art. 24: Pierderea calităţii de membru asociat prin excludere, aşa cum prevede art. 23 alineatele “a” şi “b”, se produce după discutarea fiecărui caz în parte în cadrul Consiliului Director, hotărârea acestui organ conducător fiind luată cu majoritatea simplă de voturi.

Art. 25: Renunţarea, prin retragere benevolă, la calitatea de mebru asociat al L.M.M.M., este un act de voinţă unilaterală a celui în cauză. Ca atare, solicitantul, personal, va primi, fără restricţii, acceptul din partea Consiliului Director.

Art. 26: Momentul ieşirii din evidenţa asociaţiei, indiferent de modul producerii, se consideră a fi prima zi a lunii în care s-ahotărât acest lucru.

Art. 27: În oricare dintre situaţiile ce conduc la pierderea calităţii de membru, persoana în cauză va preda legitimaţia. În cazul când, din diverse motive, legitimaţia nu a fost predată la secretariat, aceasta se declară nulă prin neprezentare, fapt ce se va consemna în registrul de evidenţă.

Art. 28: Prejudiciul moral sau material adus Ligii de către oricare dintre persoanele ce deţin sau nu calitatea de membru, atrage după sine excluderea din asociaţie (dacă are această calitate), răspunderea materială şi penală conform legilor în vigoare.

Art. 29: În toate situaţiile prevăzute de art. 24, care au ca efect pierderea calităţii de membru, cel în cauză nu beneficiază de rambursarea sumelor achitate drept cotizaţie şi obţinere de legitimaţie.

Art. 30: Elevii Şcolii de Maiştri Militari a Forţelor Navale, care prin liberă aderare au obţinut calitatea de membri asociaţi ai L.M.M.M, pierd acestă calitate la momentul absolvirii. Revenirea în efectivul Ligii, este posibilă doar după completarea unei noi cereri de înscriere.

Capitolul V

ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI CONTROL

Art. 31: Organele de conducere şi control ale L.M.M.M. sunt:

a)Adunarea Generală;

b)Consiliul Director;

c)Comisia de cenzori.

Art. 32: Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi. Adunarea Generală se întruneşte, obligatoriu, la termenul stabilit de către legislaţia în vigoare, dar poate fi convocată în regim de urgenţă de către Consiliul Director, atunci când acest organ de conducere consideră întrunirea membrilor asociaţi ca absolut necesară.

Art. 33: Competenţa Adunării Generale cuprinde:

a)stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b)aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a bilanţului contabil;

c)alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d)alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori;

e)înfiinţarea de sucursale şi filiale;

f)modificarea actului constitutiv şi a statutului;

g)dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după

lichidare;

h)orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut;

i)atribuirea (dar şi ridicarea) titlului de preşedinte de onoare.

Art. 34: Titlul de preşedinte de onoare al L.M.M.M., se acordă de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.Persoana propusă trebuie să fi deţinut funcţia de preşedinte al Ligii, funcţie în care să se fi remarcat prin realizări de excepţie la nivel asociaţie, realizări ce îl recomandă, pe mai departe, ca un demn reprezentant al L.M.M.M.

Titlul de preşedinte de onoare nu poate fi deţinut de două persoane în aceiaşi perioadă de timp.

Art. 35: Hotărârile Adunării Generale se iau prin votul majorităţii simple. Acestea sunt obligatorii chiar şi pentru membri asociaţi care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotrivă.

Dacă anumite hotărâri sunt considerate a fi contrare normativelor legale, contrare actului constitutiv şi statutului, pot fi atacate în justiţie atât de membrii asociaţi prezenţi la Adunarea Generală care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze poziţia lor în procesul – verbal, cât şi de către cei care nu au fost prezenţi, termenul fiind de 15 zile de la data desfăşurării şedinţei.

Art. 36: Adunarea Generală alege preşedintele L.M.M.M. şi Consiliul Director al acesteia pe funcţii prin votul majorităţii simple, vot exprimat în secret. Mandatul Preşedintelui L.M.M.M. şi al Consiliului Director are durata de 4 ani. Pentru oricare funcţie din componenţa Consiliului Director va funcţiona instituţia interimatului până la prima Adunare Generală ordinară, dar nu mai mult de un an.

Art. 37: Membrii asociaţi care doresc să facă parte din Consiliul Director au acest drept, şi pot deveni membri ai Consiliului respectând cerinţele prezentului statut, astfel:

a) depunerea personală a candidaturii, specificând şi funcţia ale cărei atribuţii consideră că le poate îndeplini;

b) depunerea candidaturii la propunerea grupurilor profesionale.

Dacă numărul celor care şi-au exprimat dorinţa de a face parte din Consiliul Director este mai mare cu 10 persoane decât numărul dinainte stabilit, atunci selecţia candidaţilor se va face de către Consiliul Director în exerciţiu, criteriile de selecţie fiind următoarele: vechimea în asociaţie, calităţile profesionale şi de lider de grup, precum şi gradul de participare la acţiunile şi activităţile asociaţiei.

Depunerea de candidaturi se va finaliza cu cel mult 15 zile înaintea convocării Adunării Generale. Art. 38: Componenţa Consiliului Director este:

11. Preşedinte (preşedinte ligă)

2.Prim-vicepreşedinte

2 3. Vicepreşedinte I

3 4. Vicepreşedinte II

4 5. Vicepreşedinte III

56. Secretar

6 7. Consilier juridic

78. Membri

În privinţa membrilor, aceştia sunt doar validaţi prin votul la vedere al Adunării Generale, întrucât ei au calitatea de reprezentanţi şi sunt aleşi de grupurile membrilor asociaţi, după cum urmează:

-la un număr de 5 – 30 membri, 2 reprezentanţi;

-la un număr de 30 – 60 membri,4 reprezentanţi;

-la un număr de peste 60 membri,7 reprezentanţi.

Segmentul profesional lucrativ care nu întruneşte numărul de 5 membri, va fi reprezentat în Consiliul Director de către cel mai apropiat segment care are reprezentanţă în respectivul organ conducător.

Revocarea oricăruia dintre membri reprezentanţi ai grupurilor profesionale aparţine doar celor care i- au mandatat să-ireprezinte în Consiliul Director, şi poate avea loc oricând, fără a fi nevoie de votul Adunării Generale.

În componenţa Consiliului Director al L.M.M.M., având statutul de membri, se vor regăsi şi preşedinţii filialelor/sucursalelor.

Art. 39: Persoanele care deţin funcţiile de contabil, casier etc., nu fac parte din Consiliul Director. Cu aceste persoane, dacă sunt salarizate, se perfectează un contract prin care se stabileşte relaţia dintre angajat şi angajator, aşa cum este prevăzută prin lege.

Art. 40: În ceea ce priveşte alegerea persoanelor ce vor ocupa funcţiile din Consiliul Director prevăzute la art. 38, poziţiile 1-7,obligatoriu se va avea în vedere următoarele:

A: Preşedinte (preşedinte L.M.M.M.)

Persoana aleasă trebuie să posede calităţi manageriale precum şi calităţile necesare unui lider de grup, să provină din rândul membrilor asociaţi cu statutul social de pensionar, dar care să fi activat profesional în calitate de maistru militar de marină. Preşedintele Consiliului Director, poate fi reales de către Adunarea Generală (dacă îşi depune candidatura) cu încă un mandat de patru ani, dar nu mai mult. Preşedintele nu poate fi revocat decât de Adunarea Generală. Consiliul Director poate suspenda preşedintele din funcţie pe motive bine întemeiate, dar nu mai mult de 6 luni calendaristice, sau îi poate aproba acestuia cererea scrisă de demisie, dacă aceasta este voinţa expresă şi definitivă a celui în cauză.

B: Prim-vicepreşedinte

În funcţia de prim-vicepreşedinte se recomandă a fi ales un membru asociat pensionar, persoană cu reale calităţi manageriale care îi pot servi la preluarea unui eventual interimat sau la accederea în funcţia de preşedinte, dacă va dori să candideze.

C: Vicepreşedinte I, II şi III

Pentru ocuparea acestor funcţii se recomandă ca vicepreşedinţii I, II şi III să aibă statutul social de cadru militar activ.

D: Secretar

Funcţia de secretar poate fi ocupată de oricare dintre membrii asociaţi, fie activ profesional, fie pensionar, la selecţieavându-se în vedere cunoştinţele sale în domeniul lucrului cu documente şi, dacă este posibil, să aibă deprinderi în folosirea computerului.

E: Consilier juridic

Pentru funcţia de consilier juridic se va avea în vedere ca persoana ce doreşte să încadreze această funcţie, să aibă studii în domeniul juridic.

Art. 41: La expirarea mandatului de 4 ani acordat persoanelor care ocupă funcţiile prevăzute în conţinutul art. 38, acestea îşi pot depune candidatura la noile alegeri ori de câte ori doresc, cu excepţia persoanei care a deţinut funcţia de preşedinte. Această persoană mai poate candida pe funcţia de preşedinte doar o singură dată, după consumarea primului mandat de 4 ani.

Art. 42: Întrunirea Consiliului Director se face, obligatoriu, o dată pe lună, dar dacă situaţia o impune, Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar. Pentru a asigura operativitate, având în vedere faptul că la sediul ligii programul se desfăşoară în mai toate zilele săptămânii, problemele curente, precum şi hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director se vor îndeplini de către persoanele ce deţin funcţiile prevăzute la art. 38 pct. 1-7, urmând ca în prima şedinţă de lucru a Consiliului Director, membrii acestuia să fie informaţi despre activitatea depusă de către respectivele persoane în perioada dintre cele două şedinţe de consiliu.

Art. 43: În exercitarea competenţei sale, Consiliului Director îi revin următoarele atribuţii:

a)prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul cu privire la acţiunile şi activităţile ligii;

b)încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c)asigură relaţiile ligii cu persoanele fizice sau juridice, guvernamentale sau neguvernamentale locale, din teritoriu sau din afara acestuia, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat în deplin respect faţă de legislaţia în vigoare;

d)hotărăşte asupra schimbării adresei sediului asociaţiei, comunicând în timp oportun organelor judecătoreşti acest lucru;

e)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

Art. 44: Comisia de cenzori se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puţin unul trebuie să fie contabil autorizat.

Art. 45: Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c)poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală. Art. 46: Activitatea L.M.M.M. se desfăşoară sub directa coordonare a Consiliului Director, folosindu-se 7 Secţii de lucru, după cum urmează:

- Secţia 1: Pregătire tehnică, informare şi documentare;

-Secţia 2: Propagandă şi cultură;

-Secţia 3: Protecţie socială;

-Secţia 4: Protocol;

-Secţia 5: Sport – agrement – turism;

-Secţia 6: Reclamaţii – sugestii – propuneri;

-Secţia 7: Cercuri tehnico – aplicative.

Atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei Secţii de lucru, se stabilesc prin Regulamentul de funcţionare al Consiliului Director.

Capitolul VI

SUCURSALE ŞI FILIALE – ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Art. 47: Conform celor precizate prin conţinutul art. 4, L.M.M.M îşi poate constitui sucursale şi filiale în oraşele port la Dunăre şi Marea Neagră, exceptând localitatea în care funcţionează sediul central. În oraşele port stabilite nu se poate constitui decât o singură sucursală sau o singură filială.

Art. 48: Sucursala se constituie prin hotărârea Adunării Generale, aceasta desfăşurând activităţile date în competenţa ei de către asociaţie.

Art. 49: Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a asociaţiei, numărul minim de membri fiind de 3. Filiala, fiind o entitate cu personalitate juridică, poate încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ea poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al asociaţiei.

Pentru a-şi dobândi propria personalitate juridică, filiala trebuie să se înscrie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectând în totalitate normele juridice în vigoare.

Art. 50: După adunarea de constituire, Consiliul Director al filialei (sucursalei) este obligat să prezinte în termen de 10 zile Consiliului Director al L.M.M.M., următoarele documente:

a)copie după procesul verbal de constituire;

b)tabel cu persoanele alese în Consiliul Director al filialei (sucursalei), specificând în dreptul fiecăruia funcţia ocupată;

c)tabel nominal cu persoanele aflate în evidenţă la constituire, din care să reiasă categoria socio- profesională a fiecăreia.

Art. 51: Consiliul Director al L.M.M.M., după studierea documentelor primite, confirmă sau infirmă constituirea filialei (sucursalei). Confirmarea constituirii se finalizează prin înmânarea preşedintelui Consiliului Director al filialei (sucursalei) a ştampilei specifice filialei (sucursalei), precum şi a documentelor de lucru strict necesare.

Art. 52: Filiala (sucursala) L.M.M.M. are proprie autonomie, dar toate acţiunile sale se vor desfăşura în baza Statutului Ligii, document juridic care, indiferent de situaţie, nu poate fi încălcat.

Art. 53: Organele de conducere ale filialei (sucursalei) sunt:

a)Adunarea Generală;

b)Consiliul Director;

c)Comisia de cenzori.

Art. 54: Normele prevăzute de Statutul L.M.M.M. care fac referire la atribuţiile Adunării Generale (art. 33), precum şi la atribuţiile Comisiei de cenzori (art. 45) sunt aceleaşi şi pentru filiale (sucursale).

Art. 55: Consiliul Director al filialei (sucursalei) se alege pentru un mandat de patru ani, având atribuţii identice cu cele prevăzute prin conţinutul art. 43 din prezentul Statut.

În privinţa componenţei Consiliului Director, aceasta este:

-preşedinte;

-prim-vicepresedinte;

-vicepreşedinte I, II şi III;

-secretar,

-membri (numărul membrilor se stabileşte în funcţie de numărul segmentelor generatoare de membri cotizanţi, respectând normele prevăzute de Statut).

Pentru oricare funcţie din componenţa Consiliului Director va funcţiona instituţia interimatului până la prima Adunare Generală ordinară, dar nu mai mult de un an.

Art. 56: Alegerea şi atribuţiile Comisiei de cenzori, sunt stipulate prin conţinutul articolelor 44 şi 45 din prezentul Statut.

Art. 57: Patrimoniul filialei (sucursalei) se compune din bunurile mobile şi imobile, precum şi din bugetul financiar format din:

a) cotizaţia achitată în fiecare lună de către membrii asociaţi;

b) sume provenite din subscripţii, donaţii şi sponsorizări;

c) sume obţinute din taxele percepute de la cursurile organizate şi desfăşurate de către ligă, asociaţia punând la dispoziţie atât spaţiul, cât şi bunurile materiale solicitate;

d) sumele obţinute din închirieri de spaţiu, rămase după achitarea impozitelor şi datoriilor către stat sau alte organisme private.

Nu intră în patrimoniul filialei (sucursalei) sumele provenite din cotizaţiile depuse lunar pentru fondul financiar destinat Sistemului de întrajutorare camaraderească.

Art. 58: În cazul întreruperii activităţii prin dizolvare, patrimoniul filialei (sucursalei) va fi dirijat conform prevederilor art. 6 din prezentul Statut.

Capitolul VII

PATRIMONIUL L.M.M.M. – CONSTITUIRE ŞI ADMINISTRARE

Art. 59: Patrimoniul L.M.M.M. se compune din bunurile mobile şi imobile, precum şi din bugetul financiar format din:

a)cotizaţia achitată în fiecare lună de către membrii asociaţi;

b)sume provenite din subscripţii, donaţii şi sponsorizări;

c)sume obţinute din taxele percepute de la cursurile organizate şi desfăşurate de către ligă, asociaţia punând la dispoziţie atât spaţiul, cât şi bunurile materiale solicitate;

d)sumele obţinute din închirieri de spaţiu, rămase după achitarea impozitelor şi datoriilor către

stat sau alte organisme private.

Nu intră în patrimoniul Ligii sumele provenite din cotizaţiile depuse lunar pentru fondul financiar destinat Sistemului de întrajutorare camaraderească.

Art. 60: Sumele folosite pentru investiţii sau diverse cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor sunt suportate din fondul financiar format din: cotizaţia de membru al Ligii, donaţii, sponsorizări, închirieri de spaţii locuibile şi taxe cursuri tehnico – aplicative.

Investiţiile şi cheltuielile ocazionate de diverse acţiuni şi activităţi vor fi aprobate de către Adunarea Generală, iar în perioada dintre două Adunări Generale ordinare, de către Consiliul Director, acest organ urmând a justifica, cu documente, atât necesitatea folosirii sumelor în cauză, cât şi modul cum au fost acestea folosite.

Art. 61: Documentele contabile (balanţe, dări de seamă etc.) solicitate de către organele în drept, aşa cum prevede legislaţia în vigoare, se vor întocmi şi preda la termenii stabiliţi prin lege şi hotărâri guvernamentale. Persoanele în responsabilitatea cărora se află întocmirea documentelor financiar – contabile vor reflecta cu realism şi deplină corectitudine activitatea financiar-contabilă a ligii, precum şi a filialelor (sucursalelor) sale.

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 62: L.M.M.M. se supune în totalitate legislaţiei române cu privire la asociaţii si fundaţii. Orice modificare operată de către Adunarea Generală asupra prezentului Statut, obligatoriu va fi adusă la cunoştinţa organelor judecătoreşti care au atribuit ligii statutul de persoană juridică.

Art. 63: Toate documentele ce urmează a fi emise de asociaţie vor fi discutate şi aprobate de către Consiliul Director, acestea neavând valabilitate dacă lipsesc: antetul, semnătura preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia, precum şi amprenta ştampilei asociaţiei.

În cazul documentelor emise de către filială/sucursală, documente prin care liga sau (filiala/sucursala) se consideră angajate, indiferent de problematica abordată, acestea, pe lângă semnătura preşedintelui Consiliului Director al filialei/sucursalei, vor fi semnate şi de către preşedintele L.M.M.M. Lipsa semnăturii preşedintelui ligii, a antetului şi a amprentei ştampilei L.M.M.M. fac ca respectivele documente să nu aibă valabilitate.

Art. 64: Liga Maiştrilor Militari de Marină nu aderă la nici o altă organizaţie obştească, nu fuzionează cu o altă asociaţie, indiferent de forma şi scopul acesteia, având doar posibilitatea de a colabora cu acestea, respectând, în totalitate, prevederile prezentului Statut.

Art 65: Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, dar numai după ce proiectul privind modificările este discutat şi aprobat de către Adunarea Generală a membrilor asociaţi.